ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ,
ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατανοώντας την ανοχή στον κίνδυνο και οριοθετώντας το χρονικό ορίζοντα, το Prospect Club σχεδίασε επενδυτικά προϊόντα & υπηρεσίες που στόχο έχουν τη δημιουργία εισοδήματος, την ανάπτυξη κεφαλαίου και την κάλυψη αναγκών αντίστοιχα. Οι επενδυτικοί στόχοι σε κάθε προϊόν είναι διαφορετικοί κάθε φορά με στόχο την ανταπόκριση στις προσωπικές ανάγκες του κάθε Επενδυτή και απαντούν στο ερώτημα "Γιατί να επενδύσω".

Το οφέλη που είναι αποτέλεσμα των στόχων που θέτουμε κάθε φορά βρίσκονται σε θετική σχέση με την ανοχή στον κίνδυνο που επιδεικνύει ο κάθε πελάτης.

financial_goals

Τα επενδυτικά προϊόντα του Prospect Club μπορούμε να πούμε ότι ανάλογα με τον προσανατολισμό τους καλύπτουν γενικά τους εξής στόχους επιφέροντας και τα αντίστοιχα οφέλη:


1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • ΣΤΟΧΟΣ: ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Ο συγκεκριμένος στόχος επιλέγεται κυρίως από Επενδυτές συντηρητικού προφίλ, που επιθυμούν περιορισμένη μεταβολή του κεφαλαίου τους και χαμηλό επίπεδο κινδύνου.


2. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Η ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι ένας γενικός στόχος που θέτουν οι επενδυτές που επιθυμούν την αύξηση του κεφαλαίου τους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι ο μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας της επένδυσης. Η ανοχή στον κίνδυνο όπως και η στρατηγική που θα εφαρμοστεί ορίζεται από τον Επενδυτή σε συνεργασία με το Prospect Club.


3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • ΣΤΟΧΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Η δημιουργία κεφαλαίου έχει ως βασική προϋπόθεση τη συστηματική αποταμίευση και συγχρόνως την επένδυση του αποταμιευόμενου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο που αποταμιεύεται παράλληλα επενδύεται, ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος του Επενδυτή.


4. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 • ΣΤΟΧΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΗΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
  Σήμερα, ο επενδυτής γενικά στοχεύει σε μία δεύτερη πηγή εισοδήματος από χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποδίδουν «τόκους» (τοκομερίδια). Η επιλογή αυτή συνδέεται με:

  • την ικανοποίηση τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων

  • την ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος κεφαλαίου

  Τα δημοφιλέστερα Επενδυτικά Προϊόντα εισοδήματος είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα έντοκα γραμμάτια κρατών, τα κυβερνητικά ομόλογα και τα εταιρικά ομόλογα. Όλες αυτές οι παραδοσιακές επενδύσεις λειτουργούν επικουρικά στο εισόδημα γιατί χαρακτηρίζονται από τις πολύ χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια και τους κινδύνους που υποκρύπτουν.

  Ένα επενδυτικό προϊόν εισοδήματος, του prospect club, μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική πηγή εισοδήματος εφάμιλλη με το εισόδημα που αποφέρει η εργασία του επενδυτή.

5. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • ΣΤΟΧΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
  Το κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών και η δημιουργία ενός αρχικού κεφαλαίου για την ίδρυση μια νέας επιχείρησης, αποτελούν μια σημαντική παράμετρο για τον μακροπρόθεσμο οικογενειακό προγραμματισμό.

  Με την αποταμίευση και επένδυση σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δημιουργείται κεφάλαιο για την επίτευξη του μελλοντικού στόχου.

  Με τη δημιουργία ενός επενδυτικού πλάνου, η οικογένεια του Επενδυτή προετοιμάζεται αποτελεσματικότερα για το κόστος των διδάκτρων/σπουδών, αλλά και για το κόστος της επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών.

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • ΣΤΟΧΟΣ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
  Η ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι ένας γενικός στόχος που θέτουν οι επενδυτές που επιθυμούν την αύξηση του κεφαλαίου τους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι ο μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας της επένδυσης. Η ανοχή στον κίνδυνο όπως και η στρατηγική που θα εφαρμοστεί ορίζεται από τον Επενδυτή σε συνεργασία με το Prospect Club.

  Επομένως, ένας βασικός στόχος είναι η οικονομική εξασφάλιση / ανεξαρτησία τόσο για τον ίδιο τον Επενδυτή όσο και για την οικογένειά του.

7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο που στοχεύει στην ανάπτυξη ή δημιουργία κεφαλαίου για φορολογικές δαπάνες, έκτακτες ή μη, εξασφαλίζει τη μελλοντική χρηματοοικονομική υγεία του Επενδυτή και της οικογένειάς του.

  Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, με τις έκτακτες φορολογικές δαπάνες και το συνεχώς αυξανόμενο φορολογικό βάρος για τη μεταβίβαση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός επενδυτικού σχεδιασμού που προλαμβάνει αλλά και εξασφαλίζει τον Επενδυτή.

8. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • ΣΤΟΧΟΣ: Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ DISCOUNT ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
  Ένα μεσο-μακροπρόθεσμο πλάνο που συντελεί στην πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου χωρίς υποχωρήσεις από την πλευρά του πωλητή και την απόκτηση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου από τον αγοραστή με πολύ μεγάλη έκπτωση. Η διαδικασία είναι εγγυημένη με εμπράγματες εξασφαλίσεις από το Prospect Club και 100% ασφαλή και για τα δύο μέρη.


Οι υπηρεσίες του prospect club μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουν γενικά τις εξής βασικές ανάγκες επιφέροντας και τα αντίστοιχα οφέλη:

financial benefits

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 • ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ 100%.

  Υπηρεσίες που στοχεύουν στην 100% απαλλαγή του πελάτη από την πληρωμή του δανείου του, του ενοικίου του ή των ετήσιων ασφαλίστρων υγείας που ίδιος επιλέγει από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία επιθυμεί.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • ΣΤΟΧΟΣ : H ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

  Ο Επενδυτής μας αναθέτει την αποστολή εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου ή για την αναδιάρθρωση των υπαρχόντων δανείων.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΠΕΝΔΥΤΗ (TAILOR MADE).

 • ΣΤΟΧΟΣ: H ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΣ

  Στο Prospect Club επιδιώκουμε την καινοτομία και δεν μας αρέσουν οι λύσεις one size fits all. Μέσα από την πολυετή μας εμπειρία στις αγορές αλλά και ως Σύμβουλοι Επενδύσεων και Επιχειρήσεων δομούμε και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον φορολογικό καθεστώς και τους τοπικούς θεσμικούς περιορισμούς και κινδύνους .

  Ο Επενδυτής λαμβάνει προσωπικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και την ανοχή του στον κίνδυνο.